WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 

Materiały przeznaczone do publikacji można przysyłać pod adres redakcji czasopisma: blizejbiblioteki@interia.pl

 

ewentualnie dostarczać do siedziby redakcji.

 

 

1. Warunki ogólne:

§ publikujemy teksty nauczycieli-bibliotekarzy oraz bibliotekarzy z Kalisza i regionu

§ należy przesyłać prace wyłącznie własnego autorstwa

przysłane teksty nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane§

 

2. Wymogi techniczne:

§ teksty należy przesyłać elektronicznie lub dostarczać osobiście na płycie CD w formacie Word (rozmiar czcionki: 12, interlinia: 1,5)

§ należy załączyć osobno materiały ilustracyjne (w formacie .jpg, .gif lub .tiff) wraz z podaniem ich źródeł

§ maksymalna objętość artykułu to 15 stron znormalizowanego artykułu (rozmiar 12, interlinia 1,5)

§ oprócz artykułu należy nadesłać krótka notkę nt. autora (w górnej, lewej części artykułu imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, nazwa instytucji macierzystej (biblioteki), adres, e-mail)

 

3. Prace zakwalifikowane:

§ każdy artykuł przechodzi proces redakcji. Po naniesieniu poprawek odsyła się pracę autorowi, który zgadza się na poprawki lub je odrzuca i oddaje tekst

§ redakcja zastrzega sobie prawo do robienia skrótów i niewielkich zmian w tekście (po uzgodnieniu z autorem)

§ każdy autor przed drukiem podpisuje zgodę na nieodpłatną publikację oraz oświadczenie o autorstwie tekstu.

 

 

 

DZIAŁY CZASOPISMA

 

Od redakcji

 

Artykuły

 

Sprawozdania i relacje (relacje z ciekawych konferencji, spotkań, wystaw, wycieczek)

 

Przegląd wydawnictw o regionie